nahrávám...

Řecko - starověké památky - letecky

Navigace:
Fotogragie Recko_Meteora_2014_1
Fotogragie Recko_Delfy_2014_1.JPG
Fotogragie Recko_Osios Loukas_2014_1.JPG
Fotogragie Recko_Tholos_2014_1
Fotogragie Recko_Tolo_2014_1
Fotogragie Řecko - Akropolis
Fotogragie Recko_Meteora_2014_1 Fotogragie Recko_Delfy_2014_1.JPG Fotogragie Recko_Osios Loukas_2014_1.JPG Fotogragie Recko_Tholos_2014_1 Fotogragie Recko_Tolo_2014_1 Fotogragie Řecko - Akropolis
Číslo zájezdu 478028
Doprava Letecky - ŘeckoLetecky
Odlety z Praha
Lokalita
Řecko
Ubytování Hotel
Strava Polopenze
Termínů
první 28.09.2018
Cena od
27 590 Kč
Mám dotaz Mám zájem

Popis zájezdu

Tradiční oblíbený zájezd s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek.

Cena zahrnuje

 • letenka Praha-Soluň, Athény-Praha vč. let. tax a poplatků cca 8 900 Kč, transfery z/na letiště, doprava klimatizovaným autobusem v Řecku, 7x ubytování v ***hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze, výlety dle programu, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • 1lůžkový pokoj 3 900 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu 800 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 280 Kč

Program zájezdu

Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu připojení ke skupině a dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ. Ubytování v Soluni.
Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v ÚDOLÍ TEMBI, zde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna. Navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS, zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování u Athén.
prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé AKROPOLE s kolosálním PARTHENÓNEM či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.
odjezd na POLOOSTROV PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou LVÍ BRÁNOU, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.
pobyt u moře, individuální volno, letovisko Tolo. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.
ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.
starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Olympie na letiště do Patrasu/Athén, odlet do Prahy.

Termíny

Datum Počet dnů / nocí Odlet Cena od Ceny / Rezervovat
         

září 2018

       
28.9.2018 8 / 7 Praha 27 590 Kč ukázat ceny / rezervaceceny
Pokud není uvedeno jinak, ceny zájezdů jsou v Kč s DPH. Ceny jsou pouze orientační

Máte k zájezdu nějaké otázky? Zeptejte se nás...


kvůli rychlejší komunikaci

Podobné zájezdy

Rezervujte zájezdy s jistotou

 • 01
  Nejlepší výběr zájezdů

  Cestovní agentura nabízí pohodlně na jednom místě přehled zájezdů více cestovních kanceláří

 • 02
  Ověřené zájezdy

  Díky zpětné vazbě našich klientů jsme schopni Vám nabídnout jen kvalitní zájezdy

 • 03
  Pojištění proti úpadku

  Cestovní agentura nabízí zájezdy pouze cestovních kanceláří, které jsou pojištěny proti úpadku

 • 04
  Žádné rezervační poplatky

  Neúčtujeme žádné rezervační poplatky ani v případě zrušení nezávazné rezervace